ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Supporto Generico

Qualsiasi richiesta generica su i nostri servizi

 Amministrazione

Per qualsiasi problema di fatturazione

 Domini

Problemi di registrazione, trasferimento domino

 Server Voip TeamSpeak

Per qualsiasi problema relativo al tuo server Voce

 Server Virtuali

Qualsiasi problema relativo al tuo server virtuale

 Server Dedicati

Qualsiasi problema relativo al tuo server Dedicato